top of page

Algemene voorwaarden Gelukkig jezelf

Algemene voorwaarden Gelukkig jezelf

 

Deze algemene voorwaarden bestaan uit 2 delen, zowel voor een cliënt die 1-op-1 sessies volgt als een cursist die een cursus afneemt bij Gelukkig jezelf.

 

Algemeen

Gelukkig jezelf is een eenmanszaak en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Gelukkig jezelf stelt de belangen van de cliënt centraal in therapeutische of coachingsessies.

Een cliënt bij Gelukkig jezelf is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het therapeutisch of coaching traject. Ook is Gelukkig jezelf niet verantwoordelijk voor de handelingen of beslissingen die je neemt naar aanleiding van therapie bij Gelukkig jezelf.

Gelukkig jezelf behoudt zich het recht om cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven. Gelukkig jezelf behandelt geen cliënten die onder invloed zijn van alcoholische dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering middelen op recept van een arts). Indien een cliënt bij aanvang van een sessie onder invloed blijkt te zijn, vervalt de sessie en worden de kosten in rekening gebracht.

Na afloop van een sessie wordt een cliënt in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe de cliënt zich voelt. Gelukkig jezelf aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, zonder overleg andere therapieën is aangegaan of belangrijke informatie, bijvoorbeeld medische, heeft verzwegen of achtergehouden.

Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ter beschikking gesteld materiaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden.

Klachten

Ben je als cliënt onverhoopt niet tevreden? Gelukkig jezelf stelt het op prijs om eerst samen naar een oplossing te kijken.

In geval van een geschil kunnen cliënten dit kenbaar maken door contact op te nemen met Gelukkig jezelf middels het contactformulier. De cliënt krijgt binnen 24 uur een reactie en informatie wat er verder met de klacht zal gebeuren.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/ 

Dossiervorming en geheimhouding

Gelukkig jezelf registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 20 jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden. Op verzoek kan dit dossier ingekeken worden of vernietigd worden. Gelukkig jezelf houdt zich aan en werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten, vastgesteld door de beroepsvereniging (VBAG). Als therapeut houd ik mij aan mijn geheimhoudingsplicht. Persoonsgegevens worden alleen met uitdrukkelijke goedkeuring van cliënt aan derden (artsen en collega therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

De cliënt sluit samen met de therapeut een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door de cliënt te worden ondertekend en voorzien zijn van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd. 

Tenzij de cliënt schriftelijk bezwaar indient, is Gelukkig jezelf vrij om te overleggen met de arts, therapeut of andere behandelaar van de cliënt.

Afspraken

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt of diens vertegenwoordiger. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.

Gelukkig jezelf is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Indien de cliënt later dan 15 minuten na aanvangstijd van een sessie verschijnt, vervalt de sessie en wordt deze volledig in rekening gebracht.

 

Trainingen kunnen tot 48 uur voor aanvang van de training kosteloos worden geannuleerd door de deelnemer. Annuleringen binnen 48 uur worden voor 50 % in rekening gebracht. Annuleringen binnen 24 uur worden volledig in rekening gebracht.

 

Na inschrijving op een online cursus is restitutie niet mogelijk. Een inschrijving is definitief en daarmee vervalt het herroepingsrecht.

Betaling

Na iedere sessie ontvangt de cliënt een factuur van de afgenomen diensten. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen worden voldaan per bank. Indien betaling na herinnering uitblijft, zal het overgedragen worden aan een incassobureau.

De meest actuele tarieven van Gelukkig jezelf zijn vermeld op https://gelukkigjezelf.nl/tarieven/.

 

Cliënt heeft kennis genomen van de Privacy Statement en geeft door het ondertekenen van een behandelingsovereenkomst toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in een cliëntendossier ten behoeve van de facturatie en conform de informatieplicht van de AVG.

Bij inschrijving van een cursus of workshop of aanschaf van een fysiek product word de cliënt gewezen op de algemene voorwaarden en gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Psychodynamische therapiesessies worden door een groot aantal zorgverzekeraars voor een gedeelte vergoedt vanuit een aanvullende verzekering. Het kan voorkomen dat sommige sommige zorgverzekeraars telefonische (of e-mail) consulten niet vergoeden. Cursussen, fysieke producten en coaching sessies worden niet vergoedt door zorgverzekeraars.

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Cursussen Gelukkig jezelf

Artikel 1 Definities

1. Gelukkig jezelf gevestigd in Zevenaar met KvK-nummer 73657271, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Gelukkig jezelf.

2. De persoon die aan een online cursus deelneemt wordt aangeduid als cursist.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Gelukkig jezelf zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens cursist content ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Gelukkig jezelf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Gelukkig jezelf heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan cursist.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5. Indien Gelukkig jezelf afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

 

Artikel 3 Klachten

1. Cursist is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Gelukkig jezelf, door een e-mail te versturen naar info@gelukkigjezelf.nl

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de cursist geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Gelukkig jezelf dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.

4. Gelukkig jezelf streeft ernaar binnen een werkdag een melding van ontvangst van de klacht te versturen en de klacht binnen een week inhoudelijk te behandelen.

5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 4 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Gelukkig jezelf is gevestigd.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gelukkig jezelf en betrokken derden 12 maanden.

 

Artikel 5 Tarieven en betalingen

1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3. Met acceptatie van een online aankoop ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.

4. Gelukkig jezelf komt het recht toe betaling vooraf te verzoeken. Cursist verkrijgt pas toegang tot de content na volledige betaling van het overeengekomen bedrag, tenzij anders overeengekomen.

5. Bij werkzaamheden die in termijnen worden gefactureerd is Gelukkig jezelf gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.

6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Gelukkig jezelf heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Gelukkig jezelf heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.

7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8. Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9. Indien de cursist in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cursist.

10. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, is Gelukkig jezelf gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.

11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cursist zijn de vorderingen van Gelukkig jezelf onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

 

Artikel 6 Informatieverstrekking

1. Cursist stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Gelukkig jezelf.

2. Cursist staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Gelukkig jezelf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Cursist vrijwaart Gelukkig jezelf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt cursist niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cursist.

 

Artikel 7  Aansprakelijkheid schade

1. Gelukkig jezelf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Cursist blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst. Gelukkig jezelf is niet verantwoordelijk voor handelingen en gedragingen van cursist tijdens en na afloop van een training. Cursist maakt ten alle tijden zelf zijn eigen keuzes en neemt daarvoor de zelf de volledige verantwoordelijkheid.

3. Gelukkig jezelf geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij cursist.

4. Gelukkig jezelf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens cursist verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

5. In het geval dat Gelukkig jezelf een schadevergoeding verschuldigd is aan cursist voor directe schade die niet wordt uitgesloten door dit artikel, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Gelukkig jezelf in rekening is gebracht.

6. Cursist vrijwaart Gelukkig jezelf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Gelukkig jezelf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cursist beoogde. Cursist erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de cursist.

2. Gelukkig jezelf zal cursist nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. Cursist dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.

3. Doordat de cursussen van Gelukkig jezelf online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

4. Een online cursus via Instagram is slechts met één Instagramaccount te volgen.

5. Gelukkig jezelf behoudt te allen tijde het recht om een cursist te weigeren.

6. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een cursus kunnen van tijd tot tijd wisselen. Gelukkig jezelf is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen wanneer zij dat nodig acht.

 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

2. Cursist ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor cursist niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Cursist heeft wel het recht de overeenkomst tot aankoop van een cursus binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer cursist kan aantonen met bewijzen van uitgevoerde opdrachten, dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die cursist redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan Gelukkig jezelf.

3. Gelukkig jezelf heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.

4. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online training of download, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt cursist toegang tot zijn aankoop. Cursist stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. Fysieke producten zoals het Gelukkig jezelf Kaartendeck kunnen enkel geretourneerd worden in originele staat binnen 14 dagen. Dat betekent dat het kaartendeck enkel verpakt in originele sealfolie geretourneerd mag worden. Retourkosten zijn voor eigen rekening.

5. Deelname aan een cursus is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Voor een Instagram cursus geldt één instagram-account per aankoop. Indien aankoper de cursus cadeau wenst te doen, dient dit direct na aankoop per e-mail aan info@gelukkigjezelf.nl aangegeven te worden.

6. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Gelukkig jezelf de mogelijkheid een cursus te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Gelukkig jezelf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan cursist en er zal gezocht worden naar een passende oplossing.

 

Artikel 8   Inhoud en duur cursus

1. De cursusduur varieert per cursus en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld.

2. Cursist behoudt ten minste 4 weken toegang tot de inhoud van de cursus, waarin deze onbeperkt te bekijken is, tenzij anders is overeengekomen. Cursist is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen.

3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update. Gelukkig jezelf is gerechtigd de inhoud van een training uit te breiden, te beperken of aan te passen.

4. Gelukkig jezelf heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een training aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een training aan te passen ter promotionele doeleinden.

5. Gelukkig jezelf voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Cursist blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een training.

6. Cursist verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

7. De training is bedoeld om te leren, niet om te kopiëren. Het is cursist niet toegestaan een soortgelijk aanbod te creëren in de 12 maanden na het volgen van de training.

8. Cursist mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Gelukkig jezelf (@gelukkigjezelf).

9. De tijdens de looptijd van de training geleverde informatie blijven eigendom van Gelukkig jezelf. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cursist om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

10. Tijdens deelname aan een training kunnen cursist onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De cursist verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Gelukkig jezelf.

11. Het staat Gelukkig jezelf te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

12. Gelukkig jezelf behoudt zich het recht voor cursist die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 9  Intellectueel eigendom

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Gelukkig jezelf alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content. De intellectuele eigendomsrechten op de door Gelukkig jezelf aan cursist ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij Gelukkig jezelf.

2. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen, worden doorverkocht of op andere wijze gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming. De beschikbare content is om te inspireren en om van te leren, niet om te kopiëren.

3. Cursist mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Gelukkig jezelf. 

4. Het is cursist tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.

5. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. Gelukkig jezelf is in een dusdanig geval gerechtigd cursist te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.

6. Met content die levenslang wordt aangeboden wordt bedoeld zo lang Gelukkig jezelf bestaat, dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden. Gelukkig jezelf kan ook in een dusdanig geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de content.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Cursist wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring

bottom of page